finanse firmy dla niefinansistow2017-06-16T19:12:48+00:00

Finanse firmy dla niefinansistów

Praktyczny kurs dla przedsiębiorców i menedżerów

Dowiedz się więcej

O WARSZTACIE

Naucz się myśleć finansami i zwiększ swoją wartość dla organizacji

Komunikuj się bardziej efektywnie w ramach organizacji. Zrozum, jak poszczególne decyzje i projekty wpływają na sytuację finansową i wyniki finansowe firmy. Naucz się, jak uzasadnić celowość realizacji proponowanych przez siebie rozwiązań i projektów. Zwiększ skuteczność swojego działu.

Zrozum znaczenie poszczególnych kategorii finansowych, poprzez które Ty i Twój dział jesteście oceniani

Poznaj istoty zysku, poszczególnych kategorii wyniku finansowego, przychodu i kosztu, wpływu i wydatku oraz metodyki i zasady ich szacowania.

Zdobądź umiejętności identyfikowania i klasyfikowania składników sprawozdań finansowych niezbędnych do diagnozowania sytuacji finansowej przedsiębiorstwa

Naucz się jak czytać i interpretować sprawozdanie finansowe, a także jak wykorzystywać zawarte w nim informacje do podejmowania bardziej optymalnych decyzji.

Zdobądź umiejętności wyjaśniania, obliczania i interpretowania wybranych wskaźników ekonomicznych

Zrozum, dlaczego dla przedsiębiorstwa kluczowe znaczenie ma płynność i rentowność. Naucz się oceniać ryzyko finansowe i określać jak skutecznie przedsiębiorstwo wykorzystuje posiadane aktywa.

Zrozum, jakie znaczenie dla sukcesu organizacji ma jej rozwój

Naucz się podejmowania decyzji inwestycyjnych w oparciu o kryterium opłacalności. Dowiedz się, jakie znaczenie dla tego procesu mają: stopa procentowa jako cena pieniądza na rynku; wartość bieżąca i wartość przyszła jednostki kapitału; zasady szacowania wartości bieżącej strumieni pieniężnych,  koncepcja wymaganej stopy zwrotu, model DCF (Dicounted Cash Flow).

Poznaj czynniki tworzenia wartości przedsiębiorstwa i zrozum, w jaki sposób możesz przyczynić się do wzrostu wartości swojej organizacji

Zrozum główne koncepcje zarządzania wartością przedsiębiorstwa, poznaj podstawowe ekonomiczne kategorie wartości oraz zrozum, w jakim zakresie czynniki materialne i niematerialne przyczyniają się do  wzrostu wartości organizacji biznesowej.

CZY WARSZTAT JEST DLA MNIE?

Szkolenie skierowane jest do przedsiębiorców, menedżerów i pracowników działów niefinansowych organizacji gospodarczych, którzy w ramach prowadzonej działalności i wykonywania swoich obowiązków zawodowych, mają styczność z finansami lub instytucjami finansowymi. Jednocześnie, przeznaczone jest dla osób, które pracują w dziale finansowym i pragną poszerzyć lub uporządkować posiadaną wiedzę.

JEŻELI

LUB

 • jesteś przedsiębiorcą i nigdy nie zajmowałeś się finansami
 • chcesz zrozumieć zasady gospodarki finansowej swojej firmy lub organizacji
 • jesteś menedżerem lub pracownikiem działu niefinansowego i w ramach swoich obowiązków masz styczność z działem księgowości, finansami lub controllingiem
 • jesteś członkiem zespołu odpowiedzialnego za przygotowanie przedsięwzięć rozwojowych
 • chcesz się rozwijać i znaleźć nową pracę
 • pracujesz w dziale finansowym, ale nie posiadasz dużego doświadczenia
 • jesteś przedsiębiorcą z doświadczeniem, ale chcesz zwiększyć efektywność swojej firmy
 • chcesz usystematyzować swoją wiedzę
 • chcesz się rozwijać
 • … i podnosić swoje kwalifikacje zawodowe

CZY WARSZTAT JEST DLA MNIE?

Szkolenie skierowane jest do przedsiębiorców, menedżerów i pracowników działów niefinansowych organizacji gospodarczych, którzy w ramach prowadzonej działalności i wykonywania swoich obowiązków zawodowych, mają styczność z finansami lub instytucjami finansowymi. Jednocześnie, przeznaczone jest dla osób, które pracują w dziale finansowym i pragną poszerzyć lub uporządkować posiadaną wiedzę.

JEŻELI

 • jesteś przedsiębiorcą i nigdy nie zajmowałeś się finansami
 • chcesz zrozumieć zasady gospodarki finansowej swojej firmy lub organizacji
 • jesteś menedżerem lub pracownikiem działu niefinansowego i w ramach swoich obowiązków masz styczność z działem księgowości, finansami lub controllingiem
 • jesteś członkiem zespołu odpowiedzialnego za przygotowanie przedsięwzięć rozwojowych
 • chcesz się rozwijać i znaleźć nową pracę

LUB

 • pracujesz w dziale finansowym, ale nie posiadasz dużego doświadczenia
 • jesteś przedsiębiorcą z doświadczeniem, ale chcesz zwiększyć efektywność swojej firmy
 • chcesz usystematyzować swoją wiedzę
 • chcesz się rozwijać
 • … i podnosić swoje kwalifikacje zawodowe

JAK WYGLĄDA PROCES SZKOLENIA?

PROGRAM SZKOLENIA “Finanse firmy dla niefinansistów – praktyczny kurs dla przedsiębiorców i menedżerów” [8 godzin]

 1. Znaczenie finansów i rachunkowości dla pracowników działów niefinansowych
 2. Podstawowe kategorie finansowe jako miary sukcesu finansowego przedsiębiorstwa
 3. Sprawozdawczość finansowa w polskim systemie rachunkowości – ramy organizacyjne i zasady wyceny
 4. Wartość poznawcza bilansu i rachunku zysków i strat
 5. Znaczenie przepływów pieniężnych dla kondycji finansowej przedsiębiorstwa
 6. Pogłębiona analiza sprawozdań finansowych z wykorzystaniem wskaźników ekonomicznych
 7. Prognozowanie trudności finansowych – systemy wczesnego ostrzegania : metoda Quick-testu, wielowymiarowe modele upadłości ( model Altmana, modele opracowane dla warunków Polski)
 8. Podejmowanie decyzji rozwojowych w oparciu o kryterium opłacalności
 9. Model finansowy projektu rozwojowego
 10. Czynniki tworzenia wartości przedsiębiorstwa

Najczęstsze pytania

Warsztaty nie są bezpłatne. Ich cena uzależniona jest od poziomu, zakresu tematycznego oraz liczby godzin. Informacje o cenie można znaleźć poniżej. Zachęcamy do zgłaszania grup powyżej 15 osób.

Tak. Aby ją otrzymać należy zaznaczyć w formularzu odpowiedni box oraz podać dane do faktury.

Także istnieje taka możliwość. W tym przypadku prosimy o kontakt: kontakt@wbind.pl

Zapisy na warsztaty są dostępne cały czas, a wszelkie szczegóły znajdują się na stronie poszczególnych warsztatów nad formularzem rejestracyjnym.

Wszystkie warsztaty odbywają się w Warszawie na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego lub w przy ulicy Poznańskiej w śródmieściu. Szczegółowe informacje dotyczące miejsce, wysyłane są po zapisie na wybrane szkolenie.

ZAPYTAJ O SZKOLENIE DLA TWOJEJ GRUPY!

Finanse dla niefinansistów

Realizacja szkoleń na zamówienie

Cena regularna dla 10 uczestników: 369 zł (osoba)

Cena dla grup od 15 uczestników: 369 zł  329 zł (osoba)

Cena dla studentów grupy od 15 uczestników: 249 zł (osoba)

Szkolenia otwarte
Sending

Szkolenia z zakresu Finansów dla przedsiębiorstw:

Finanse dla przedsiębiorców

Dla osób zaczynających swój biznes i przedsiębiorców bez doświadczenie w obszarze zarządzania finansami.

Kategorie finansowe

Opodatkowanie działalności

Źródła finansowania

Płynność i kapitał obrotowy

Przepływy pieniężne

Kryterium opłacalności

Koszty stałe

Sprawozdanie finansowe

Wskaźniki finansowe

Wczesne ostrzeganie

8h Szkolenia

Finanse firm dla niefinansistów

 Dla osób z doświadczenime w pracy w dziale finansowym lub we współpracy z instytucjami finansowymi

Finanse i rachunkowość

Kategorie finansowe

Wartość przedsiębiorstwa

Bilans, rachunek zysków i strat

Kondycja finansowa

Analiza sprawozdań

Prognozowanie trudności

Sprawozdawczość finansowa

Kryterium opłacalności

Model finansowy

8h Szkolenia

Inwestycje w nowej firmie

 Dla osób mających styczność w pracy z problematyką przygotowania i oceny projektów rozwojowych

Budżetowanie projektów

Źródła kapitału

Inwestycja i obciążenie

Budżetowanie inwestycji

Wykonanie budżetu

Analiza i ocena projektów

Statyczne i dynamiczne

Czynniki reinwestycji

Selekcja projektów

Identyfikacja ryzyka

8h Szkolenia

PROWADZĄCY

Dr Rafał Cieślik

Doktor ekonomii w zakresie nauk o zarządzaniu, adiunkt w Katedrze Finansów i Rachunkowości Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Współpracuje z Instytutem Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, gdzie prowadzi zajęcia na studiach podyplomowych i MBA.  Autor licznych artykułów opublikowanych zarówno w kraju, jak i za granicą oraz współautor czterech monografii: „Finanse firmy, jak zarządzać kapitałem (2012)”, „Finanse organizacji gospodarczych bez tajemnic (2015)”, „Finanse firmy w decyzjach menedżerskich (2016)” oraz „Projekty inwestycyjne, Planowanie, Budżetowanie, Ocena efektywności (2016)”.

Swoją działalność dydaktyczno-naukową wzbogaca dużym doświadczeniem praktycznym zdobytym jako konsultant w zakresie rachunkowości międzynarodowej, controllingu i finansów przedsiębiorstw. Łączy doświadczenie praktyczne i wiedzę merytoryczną, prowadząc działalność szkoleniową i doradczą, a także współpracując z międzynarodowymi firmami audytorskimi oraz szkoleniowymi. Jest autorem wielu opracowań i raportów doradczych z zakresu wycen przedsiębiorstw, restrukturyzacji, połączeń przedsiębiorstw oraz projektowania przedsięwzięć rozwojowych. Jest także autorem ekspertyz z dziedziny finansów i rachunkowości przygotowywanych dla potrzeb postępowań sądowych.